Haderslev museum

Login-Log af

Info for medlemmer

Information!
Når du som medlem af SJAA logger på med dit brugernavn og password,
så kommer der andre menuer frem!

 

 

Januar nyhedsbrev og referat fra bestyrelsesmøde d.12-1-19

Dette nyhedsbrev indeholder  som sædvanligt godt og skidt som i bør informere jer om ved at læse det hele.

Der er ikke afklaring på lokale situationen. Vi har nu helt mistet adgangen til det gamle klublokale, hvor Amy og nogle af dem der har været med på Lønt er ved at rydde op i det sidste. Det ser ud til at vi ikke, som tidligere, kan få en en nøgle så vi kan lukke os selv ind på museet. Derfor er klubaftener stadig sat på standby. Vi vil undersøge alternativer som biblioteker m.m. Det vil så give den fordel at vi kan sprede det lidt.

Den traditionelle foredragsaften her på Dalgade om årets udgravninger bliver d. 29. januar (19.30-21.30).
Allerede dagen efter, d. 30. januar holdes det tilsvarende arrangement på Koldinghus (19.00-21.00). Her er programmet for Haderslev. Læg mærke til at Kolding starte en halv time før
Foredragsaften 29/1-2019 – 19.30-21.30
MSJ Dalgade
Program
19.30   Per Ethelberg. Velkomst og indledning om museets store udgravningsprojekter
19.40   Klaus Hirsch. Bebyggelsen ved Trindflod
19.55   Jette Maria Madsen: Gravhøje på Kassø-gravningen
20.10   Mads Leen Jensen: Gravpladsen ved Tumbølgård
20.25   KAFFE
20.45   Hemming Zaramella Hansen: Et bebyggelsesområde fra førromersk jernalder ved Kassø
21.00   Casper Mariendal: Udgravningerne ved Mariegård
21.20:  Lilian Matthes/Anders Hartvig: De seneste detektorfund i Sønderjylland og Kolding Kommune.
21.35   Tak for i aften

Gratis adgang for medlemmer af Sønderjyllands Amatørarkæologer (husk medlemskort)
50,- for alle andre

Derudover arrangerer vi sammen med museet 2 foredrag sidst på vinteren  og 2 sidst på efteråret. Nærmer detaljer vil komme senere. Også her vil der være gratis adgang for medlemmer af SJAA.
Foredrag 1 - 5/3         Mogens Bo Henriksen om Bålets betydning-hvordan brændte man de døde i oldtiden
Foredrag 2 – 19/3        Ejvind Hertz om Hær og efterkrigsritual i jernalder- de dræbte krigere. I offermosen Alken Enge                          i Illerup Ådal
Foredrag 3 – 24/9        Søren A. Sørensen om Femernsprojektet- foreløbige resultater fra Danmarkshistoriens største                              stenalderudgravning
Foredrag 4 – 8/10        Claus Feveile om Det ældste Ribe - resultaterne af en forskningsudgravning 2017-18

Vi planlægger som sædvanligt en intro dag for nye medlemmer til foråret. Derudover vil der komme en DIME temadag hvor i kan få svar på jeres sprørgsmål. Der vil komme en dag i Maj med indlevering af Danefæ. I alle tilfælde vil vi forsøge at kombinere det med et detektor arrangement. Vi har  snakket med Dybbøl Historiecenter og Sønderborg Slot om at udpege er antal områder i forhold til 1864, hvor alle relevante fund skal registreres. Muligvis med opstart sidst  i marts, hvor TV2 gerne vil komme forbi.
Har også aftalt en alternativ forårsaktivitet med Søren Carlsen, som vil guide os ned til Trelde Næs hvor man kan finde f.eks. hajtænder.
Generalforsamling bliver d.28-4 på Tørning Mølle ved Hammelev. Iøvrigt samme dag som Fortidsmindedagen, hvor museet om eftermiddagen holder flere små foredrag i Hammelev Vedsted området.  Lars, Henrik, Karin og Martins pladser er på genvalg og Henrik har allerede meddelt at han gerne vil være suppleant frem for bestyrelsesmedlem. Formel indkaldelse kommer senere.

Jeg har før jul søgt naturstyrelsen om tilladelse til at klubbens medlemmer kan søge på styrelsen arealer i Kolding kommune. Det gav et uventet resultat, som betyder at vi fra 2020 ikke mere kan søge på de frie vilkår vi har haft fra før. Fra 2020 må i selv søge om tilladelse til specifikke område. Klubben kan også ansøge om tilladelse til fælles ture.
Her er et uddrag af svaret. Den fulde tekst vil komme på hjemmesiden. Svaret er så også en bekræftigelse på søge tilladelse i 2019.
“Svaret på dit spørgsmål er derfor, at I ikke kan få en tilladelse som forening til detektorsøgning på NST Trekantsområdets arealer i Kolding Kommune, men jeres medlemmer vil være velkomne til at henvende sig om konkrete skovområder på NST Trekantsområdet, hvis de samtidig kan fremvise en personlig anbefaling fra Museum Sønderjylland (højst en måned gammel).
De eksisterende aftaler for NST Sønderjylland og NST Vadehavet har jeg aftalt med de respektive enheder, at vi lader løbe gennem 2019. Herefter vil nye tilladelser fremadrettet skulle følge NST’s politik på området for disse enheder også.
 
Gert Hougaard Rasmussen
Specialkonsulent, arkæolog | Arealplan, Natur”
Her et link til reglerne.
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/ansoeg-om-aktiviteter/aktiviteter-der-kraever-tilladelse/


Vi har i forhold til at hjælpe museet med detektor afsøgning på udgravninger, udpeget et antal koordinatorer. Det er dem museet vil henvende sig til når der er brug for hjælp. Koordinatorer eller den ansvarlige arkæolog sørger for lidt løbende info om hvad der sker de steder hvor vi hjælper. Arkæologen definerer hvad der forventes af erfaring.
Tønder kommune  Lars Nielsen   
Aabenraa kommune        Karin T. Jørgensen
Andreas Hatnik 
Sønderborg kommune      Martin Pedersen
Haderslev Kommune
Vest for E45    Kresten Nedergaard Dreiøe      
Haderslev kommune
Øst for E45     Arne Hertz     
Kolding kommune Arne Hertz     
 
Vil i samme anledning anbefale alle at oprette et login til DIME WWW.METALDETEKTORFUND.DK  Museet er ikke med endnu, men det er en meget nem måde at registrere fund på med mange gode faciliteter i forhold til at holde styr på fund og aflevere fund.

Der er tidligere blevet efterspurgt venskabsklubber. Da Schleswig Holsten og Sverige er meget restriktive, har jeg koncentreret mig om Norge, men her har de åbenlyse kandidater allerede danske forbindelser, så det virker som lukket land. 

Vi brugte en del tid på at snakke ny hjemmeside og er enige om at det hovedsageligt skal være en præsentation af klubben med f.eks. En aktivitetskalender, men også en lukket delt med et enkelt forum og oplysninger som kun angår medlemmer.
Vi har nu fundet en dansk web side som kan bruges til at lave online spørgerskemaer og Lars og Martin står for design.
De nye data regler blev også diskuteret og vi blev enige om at betalt kontingent vil blive betragtet som en accept af vores håndtering af data, som vil blive beskrevet i mail om kontingent opkrævning. Helt basalt så deler vi ikke oplysninger om jer med andre, bortset fra Museum Sønderjylland, som skal have navn og adresse i forbindelse med tilladelsen som skal bruges sammen med tilladelser fra naturstyrelsen så længe de gælder.

Vi er medlemmer af SDA, hvor jeg også er med i bestyrelsen som tovholder på detektorområdet. Jeg arbejder der med  tanker om en E-lærings platform som især skal oplyse nye om regler og fornuftig adfærd, men også med mulighed for at fordybe sig i f.eks. genstands kundskab. SDAs årsmøde er d.5 Maj, hvor i har møderet og vil kunne høre foredrag med blandt andet Claus Feveile. Se  også deres hjemmeside og overvej at abonnere på det fine blad Fund og Fortid med SJAA rabat.  https://www.arkaeologi-sda.dk/

Næste bestyrelses møde 30-3 kl. 13:00 på museet med forberedelse af generalforsamling og gennemgang af foreningens bogsamling

Joomla Template - by Joomlage.com