Haderslev museum

Login-Log af

Info for medlemmer

Information!
Når du som medlem af SJAA logger på med dit brugernavn og password,
så kommer der andre menuer frem!

 

 

Dette nyhedsbrev omhandler 3 emner


        0.      Kontingent indbetaling
        0.      Vores behandling af jeres persondata.
        0.      Indkaldelse til generalforsamling

1: med lidt forsinkelse indkrævning af kontingent på kr. 150 som bedes indbetalt senest d. 23-4 på konto Reg. nr. 1551 Konto nr. 4081633 (Danske Bank). HUSK at notere dit navn eller den du betaler for, på indbetalingen. De af jer der får mailen fordi i har adgang til hjemmesiden, men ikke er medlemmer skal selvfølgelig ikke betale. Nye medlemmer som har indbetalt efter 1 januar 2019 har allerede betalt for 2019 og skal ikke betale. Vores kasserer Tina er to børns mor og laver P.T. Afgangsprojekt. Gør det nemt for hende ved at betale nu, så hun i ro og mag kan sende medlemsbeviser ud før generalforsamlingen. Betalingsfrist er d.23-4-19.

2: hvis du betaler kontingent har du også aksepteret følgende: Navn, adresse,  tlf. nummer og email adresse gemmes elektronisk og på en papir sikkerhedskopi af kassereren. Andre bestyrelses medlemmer kan tilgå den elektroniske medlemsliste men må ikke printe den ud. Andre vil ikke få adgang til disse oplysninger, men du aksepterer at få løbende oplysninger om relevante emner og klubbens aktiviteter på mail herunder info fra museet.  Manglende betaling af kontingent betragtes som en udmeldelse og vi gemmer dine data ca. et år hvorefter de slettes i forbindelse med næste kontingentbetalling.
Hjemmesiden laver statestik over dine besøg, men det bruges ikke af os eller andre. Hvis du modtager mailen uden at være medlem, men fordi du er arkæolog på museet eller lignede, bedes du henvende dig på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. hvis du ikke længere ønsker at være registreret og modtage information fra os.

3: Generalforsamling på Tørning Mølle Tørningvej 6  6500 Vojens d.28-4-2019 kl 10:00. Betalt kontingent er en betingelse for deltagelse. Der vil være lidt smørrebrød og lidt at drikke med en egenbetaling på 100 kr. Tilmelding til spisning sker på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest d.23-4-19
Møllen ligger få minutters kørsel fra motorvejen ved Hammelev. Møllen og borgbanken hvor Tørninghus stod er har siden middelalderen spillet en vigtig rolle i sønderjysk historie og vores klubmedlem leif vil give en kort introduktion til stedets historie. Dagens egentlige underholdning bliver dog deltagelse i fortidsmindedagen som i år er en gåtur med indlagte foredrag i det klassiske stenalderlandskab omkring Vedsted og Sicherungs Stelle Nord fra 1 verdenskrig, 10 minuters kørsel fra Tørning Mølle. Læs mere her om vedsted  https://oldtidsglimt.dk/location/dod-og-odelaeggelse/

Læs om Tørning mølle her.
https://toerning-moelle.dk/ 
https://da.wikipedia.org/wiki/T%C3%B8rning_M%C3%B8lle

Dagsorden.

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Aflæggelse af beretning
4. Aflæggelse af regnskab.
5. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter og revisor.
Lars Nielsen, Henrik Thietje, Karin Tingholm Jørgensen og Martin Pedersen er på valg. Henrik har sagt han hellere vil være suppleant og Lars, Karin og Martin modtager genvalg
6. Fremlæggelse af planer for det kommende år.
7. Behandling af forslag fra medlemmerne. Forslagene må være formanden i hænde senest otte dage inden generalforsamlingen holdes på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
9. Vedtægtsændring.
10. Eventuelt.


Referat fra generalforsamlingen 2018

Kort referat fra generalforsamling 2018
1. Niels Baunsgaard valgtes som dirigent.
2. Formandens beretning blev godkendt.
3. Kassererens beretning blev godkendt.
     Kort ordveksling omkring vort årlige bidrag til museet.
4. Carsten Handberg, Andreas Hatnik og Arne Hertz blev genvalgt til bestyrelsen.
5. Nye suppleanter valgt: Trine Mortensen og Lars Nielsen
6. Revisor Kåre Hermansen genvalgt.
7. Planer: Bl.a. samarbejde med skolerne i Aabenraa kommune.
8. Ingen forslag fra medlemmerne.
9. Kontingentet forbliver på 150,00 kr.
10  Vedtægtsændringen af §5 blev vedtaget. Se evt. de opdaterede vedtægter.
11. Evt.: Arne foreslår, at vi fortsat betaler 50 kr. pr. medlem til museet. Kan bruges som tilskud til foredrag.

 Sønderjyllands Amatørarkæologer
Vedtægter:
§ 1. Foreningens navn er ”Sønderjyllands Amatørarkæologer”.
Foreningens hjemsted er formandens bopæl.
§ 2. Foreningens formål er, at samle amatørarkæologer til fremme af interessen for arkæologi i Sønderjylland, og gennem foredragsvirksomhed og udflugter, at øge medlemmernes kendskab til Danmarks oldtid og tidligere historie, og i samarbejde med landsdelens museer på frivillig basis at deltage i udgravninger.
§ 3. I foreningen optages såvel praktisk udøvende amatørarkæologer som personer, der har almindelig interesse for arkæologi.
§ 3a. Et medlem, der efter bestyrelsens kendskab modarbejder foreningens interesser eller ikke respekterer gældende lovgivning angående behandling og indlevering af oldsager, kan udelukkes af foreningen. Hvis medlemmet ønsker det, skal udelukkelsen godkendes på næstkommende general- forsamling.
§ 4. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der holdes hvert år inden den 31. maj. Generalforsamlingen, der indvarsles skriftligt til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel, er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
§ 5. På generalforsamlingen foretages:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Aflæggelse af beretning
4. Aflæggelse af regnskab.
5. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter og revisor.
6. Fremlæggelse af planer for det kommende år.
7. Behandling af forslag fra medlemmerne. Forslagene må være formanden i hænde senest otte
dage inden generalforsamlingen holdes.
8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
9. Vedtægtsændring.
10. Eventuelt.


§ 6. Bestyrelsen, der består af syv medlemmer, vælges for to år af gangen. Efter første års forløb afgår 3 medlemmer efter lodtrækning og derefter skiftevis fire og tre medlemmer hvert år. Bestyrelsen vælges under rimelig hensyntagen til en jævn geografisk fordeling over landsdelen. Genvalg kan finde sted.
§ 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den vælger formand, næstformand og kasserer.
I regnskabsmæssig anliggende forpligtes foreningen af kassereren, idet dog medlemmers ansvar er begrænset til det årlige kontingent.
I alle andre anliggender tegnes foreningen af formanden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er mødt. Alle beslutninger indføres i en protokol.
§ 8. Æresmedlemsskab:
Bestyrelsen kan efter eget skøn udnævne æresmedlemmer blandt foreningens medlemmer. Forslag om udnævnelse kan også stilles på den ordinære generalforsamling, hvorefter det vil være op til bestyrelsen at foretage den praktiske udnævnelse.
Æresmedlem kan den blive, som har udført et stort, uselvisk arbejde i foreningen. Æresmedlemmet opnår uvisnelig hæder, modtager æresbevisning og bliver kontingentfri. Udnævnelsen foretages så vidt muligt på generalforsamlingen.
§ 9. Regnskabet går fra 1. april til 31. marts.
§ 10. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsens flertal finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af foreningens medlemmer skriftligt over for formanden udtrykker ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som den ordinære.
§ 11. Foreningens opløsning kan kun ske ved vedtagelse på en generalforsamling. Der kræves dertil, at mindst 80% af de fremmødte stemmer herfor.
Foreningens eventuelle formue tilfalder i så tilfælde Haderslev Museum.
Således vedtaget på generalforsamlingen i Tinglev den 8. april 1967.
Vedtægtsændring (§ 8: Æresmedlemsskab) vedtaget på generalforsamlingen på Tønder Museum 24. april 1993.
Vedtægtsændring (§ 11) vedtaget på generalforsamlingen i Emmerlev Klev den 19. maj 2001. Vedtægtsændring (§ 2 ) vedtaget på generalforsamlingen i Haderslev d. 9. maj 2015.
Ny vedtægt ( § 3a.) vedtaget på generalforsamlingen i Haderslev d. 9. maj 2015 Vedtægtsændring (§ 5) vedtaget på generalforsamlingen i "Hjemsted - Danernes Verden" 2018

Joomla Template - by Joomlage.com