Haderslev museum

Login-Log af

Info for medlemmer

Information!
Når du som medlem af SJAA logger på med dit brugernavn og password,
så kommer der andre menuer frem!

 

 

Referat fra Sjaa generalforsamling på Tørning Mølle d.28-4-19

1. Leif Nørgaard blev valgt som dirigent.

2. Lars Nielsen blev valg som referent

3. Aflæggelse af beretning. Se formandens skriftlige beretning.

4. Regnskab godkendt med et godt overskud på 10155.90 kr.

5. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter og revisor.

Lars Nielsen, Henrik Thietje, Karin Tingholm Jørgensen og Martin Pedersen var på valg.  Lars, Karin og Martin genvalgt og Michael Sarup blev nyvalgt. Paul-Uwe Grünwald og Henrik blev valgt som suppleanter og Kåre Hermansen blev genvalgt som suppleant.

6. Fremlæggelse af planer for det kommende år. Baseret på 81 svar fra brugerundersøgelsen må vi konstatere at medlemmernes kerne interesse er detektor, men at de også gerne vil høre foredrag og lære mere om traditionel arkæologi som f.eks flint. Bestyrelsen vil diskutere resultatet senere, men resultatet matcher godt de aktiviteter der allerede kører. Se rapporten her: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A188c51d0-bdd2-4a44-812c-8f94b63ee250

7. Der var ingen indkomne forslag

8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. Baseret på det fine overskud forsætter vi med uændret kontingent kr. 150 for medlemsåret 2020/2019.

9. Ingen forslag til vedtægtsændringer.

10. Under evt. blev der snakket lidt om soldningen af jorden fra udgravningen ved Sdr. Bjert. Vi skal have fundet ud af, hvor mange medlemmer der er interesseret i at hjælp med at solde, inden vi sætter det igang. ( efterfølgende har det det vist sig at museet her først i Maj havde arbejdskraft i overskud, så det er usikker om det bliver til noget)

Efter bestyrelsesmødet blev der lavet en lille rundvisning på borgvolden, hvor Tørning Borg engang lå.

Inden vi skulle spise, blev der af Lennart S. Madsen fra museet holdt en tale til Amy, som tak for hendes mange år som formand for SJAA. Amy fik desuden tildelt et æresmedlemskab af Sjaa. Lennarts tale rundsendes til medlemmer og ligger på hjemmesiden som et dokument. Mange fik efterfølgende en god oplevelse på fortidsminde dagens arrangement ved Vedsted. 

Formandens skriftlige beretning: Året startede med at bestyrelsen skulle konstituere sig, Det gav lidt uro, hvor Amy og Carsten valgte at trække sig, Vi som noget nyt mødes hjemme privat på skift, hvilket har fungeret godt. Især Tina har trukket et stort læs som ny kasserer, samtidigt med at hun er ved at være færdig med studie og  samtidig har to mindre børn, tak for det. Bestyrelsen vil gerne takke Amy for hendes mange år i  bestyrelsen og arbejdet som formand, mere om det senere. Som  bestyrelse  har man en ambition at udvikle tilbuddene til medlemmerne og det mener vi er også er sket i år. Både i forhold til løbende information om aktiviteter og tilbud. Der har løbende været aktiviteter arrangeret af os eller på foranledning af forespørgsler fra Museet. Det sker oftere at museets arkæologer efterspørger vores assistance med detektor. Som noget nyt har vi i samarbejde med museet aftalt at vi fremover vil arrangere 4 foredrag om året om aktuelle arkæologiske emner. 2 er afviklet i år og 2 kommer i efteråret. Vi er lige nu i dialog med museet om en større opgave med at solde en større mængde fyld fra Vikingetids grubehuse. Det vil kræve hjælp fra mange af jer, men vil også give et godt tilskud til økonomien hvis vi siger ja.  Samtidigt er der en grænse for hvor mange arrangementer bestyrelsen kan stå for. Dermed en udfordring til at i også fra tid til anden kommer med et tilbud til andre medlemmer. Det store arbejde Amy og Merete fra museet lagde i en samarbejdsaftale med skolerne i Aabenraa kommune har ikke været den store succes, vi er kun blevet bedt om at hjælpe en gang. Selv om vores klublokale var blevet for lille til møder så var det træls at måtte opgive det helt og samtidigt miste adgangen til at have egen nøgle til museet. Samtidigt var det derfor nødvendigt at få afsluttet gamle sager som Lønt, hvor foreningens medlemmer i samarbejde med afdøde Erik Jørgensen fra museet udførte amatør udgravninger over flere år. Et større arbejde som Amy har organiseret sammen med nogen af dem der deltog. Det har ikke været muligt at finde en praktisk løsning på klubaftener, når vi ikke har eller kan få en nøgle.  Der er mange andre mulige lokaler i Haderslev og andre steder, men det er på museet vi har vores store bogsamling. Fra årsskiftet har vi ikke længere som forening generel adgang til naturstyrelsens arealer i Sønderjylland. I vil så skulle søge individuelt på specifikke arealer. Det er en lidt broget skare af medlemmer vi har. Stort set alle nye kommer på grund af interesse for at gå med detektor, mens mange ældre medlemmer har mere traditionelle interesser for amatørarkæologi så som amatørudgravninger og flint. Mange af de medlemmer der er faldet fra er dem uden email og computer. Der er nu kun en der modtager information pr. brev, hvilket giver en stor økonomisk besparelse. Vores Facebook gruppe er komet godt fra start som en nem måde at viderebringe relevant information, som ofte kommer på Facebook, men ikke alle er med på Facebook så der er stadig brug for hjemmesiden som godt nok har fået lidt mere liv, men f.eks. Vil vi gerne have indbygget en aktivitetskalender og måske en helt ny side.  Alt i alt er vi lidt ved en skillevej i forhold til hvem vi er. Derfor har vil lavet en bruger undersøgelse som Martin og Lars vil gennemgå i forbindelse med punktet fremtidige aktiviteter.Tak for i år og held og lykke derude.

Joomla Template - by Joomlage.com