Haderslev museum

Login-Log af

Info for medlemmer

Information!
Når du som medlem af SJAA logger på med dit brugernavn og password,
så kommer der andre menuer frem!

 

 

Det er ofte oppe at vende i detektorkredse, hvad muserne eventuelt har krav på at beholde ud over det der erklæres danefæ. Det er Slots og Kulturstyrelsen der har bolden her og jeg har fået denne udtalelse fra Thomas Rolandt som er special konsulent i styrelsen. Vil understrege at DAA er helt enig med Thomas, i hans ønske om at finderne i videst muligt omfang, lader museerne beholde de genstande de gerne vil beholde, ud over de genstande de har krav på at beholde.

Vedr. ejerskab til jordfundne, arkæologiske genstande (museumslovens §27 og 30)

Kære Arne

Tak for din mail vedr. ejerskab til jordfundne, arkæologiske genstande.

Forholdene vedr. jordfundne genstande reguleret af museumslovens §27 (jordarbejder) og §30 (Danefæ). Jeg vil tillade mig i dette svar helt at se bort fra sidstnævnte, Danefæ, da administration og vurdering, som du ved, ligger hos Nationalmuseet – og at dette spørgsmål, som jeg forstår det, ikke er hovedærindet i din henvendelse.

Angivelsen i museumslovens §27, 2 om at ”Fundne genstande, der ikke er danefæ, jf. § 30, stk. 1, skal efter anmodning fra kulturministeren eller det pågældende kulturhistoriske museum afleveres til vedkommende statslige eller statsanerkendte museum, således at det indgår i museets samling” angår udelukkende genstande, der er fremkommet ved de jordarbejder, som paragraffen i øvrigt beskæftiger sig med. Dette fremgår eksplicit af forarbejderne til loven, hvor der i de ”Særlige bemærkninger” til stk. 2 angives ”Her tænkes på fundne genstande, som udgør en del af det fortidsminde, jordarbejderne berører”.

Som styrelsen kan se det, medfører lovens angivelser således, at der grundlæggende er tre grupper af jordfundne genstande:

1) Genstande, der erklæres Danefæ (jf. §30) – fundomstændighederne er her som udgangspunkt underordnet. Genstandene tilfalder Nationalmuseet.

2) Genstande fremkommet ved jordarbejder (jf. §27) – hvortil som udgangspunkt ”alt” fremkommet under alm. pløjelag vil være at henregne, da selv ”et spadestik” i f.eks. en grube eller et kulturlag i denne sammenhæng må betragtes som jordarbejde. Genstandene tilgår det lokale, arkæologiske museum.

3) Genstande fremkommet som ”løsfund” (ej reguleret af loven) – her vil der som udgangspunkt primært være tale om ”pløjelagsfund”. Genstandene tilgår jordejer/finder.

Det er dog væsentligt at understrege, at der selvfølgelig altid være grænsetilfælde, hvor det med god ret vil kunne godtgøres, at også fund fra pløjelaget udgør del af en sluttet, arkæologisk kontekst, og at genstandsfund herfra derfor skal tilgå museet. Dette mener jeg f.eks. vil være tilfældet ved erkendte, oppløjede skattefund o.lign., genstande, der ved erosion har skiftet position fra en i øvrigt erkendbar arkæologisk kontekst og alle genstande, der fremkommer i pløjelaget i forbindelse med (detektor-)undersøgelser udført i samarbejde med museerne (dette være sig egne forskningsprojekter eller den bygherrebetalte arkæologi) ligesom tilfælde, hvor museerne har skrevet ”anbefalinger” til detektorfører/-grupper.

Det er også vigtigt for mig at gentage, at jeg som arkæolog (og tidligere museumsarbejder) af hensyn til varetagelsen af vor fælles kulturarv altid vil anbefale, at genstande, som museerne tilkendegiver en interesse i at indsamle, tilgår museerne. Genstandenes værdi som kulturhistoriske objekter stiger væsentligt ved at være registeret og tilgængelige på et museum og dér blive håndteret og bevaret under museumslovens øvrige sikrende angivelser. Men dette er kun være en generel opfordring.

Afslutningsvis kan jeg sige, at styrelsen er ved at gennemgå sin vejledning vedr. museumsloven afsnit, men har endnu ikke noget afsnit, der eksplicit forholder sig til ovennævnte problemstilling - men jeg tror vi skal skrive det på vor arbejdsliste.

Med venlig hilsen

Thomas Roland

Specialkonsulent, arkæolog

Fortidsminder

Monuments & Archaeological Heritage

Slots- og Kulturstyrelsen – Center for Kulturarv

Agency for Culture and Palaces – Center for Cultural Heritage

Fejøgade 1, 2. sal

DK-4800 Nykøbing Falster

T +45 3395 4200

M +45 3374 5273

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | slks.dk

Arne Hertz

Havgyden 34

6100 Haderslev

+4523343296

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Joomla Template - by Joomlage.com