Info for medlemmer

Information!
Når du som medlem af SJAA logger på med dit brugernavn og password,
så kommer der andre menuer frem!

 

 

Vedtægter:

§ 1. Foreningens navn er ”Sønderjyllands Amatørarkæologer”.

Foreningens hjemsted er formandens bopæl.

§ 2. Foreningens formål er, at samle amatørarkæologer til fremme af interessen for arkæologi i Sønderjylland, og gennem foredragsvirksomhed og udflugter, at øge medlemmernes kendskab til Danmarks oldtid og tidligere historie, og i samarbejde med landsdelens museer på frivillig basis at deltage i udgravninger.

§ 3. I foreningen optages såvel praktisk udøvende amatørarkæologer som personer, der har almindelig interesse for arkæologi.

§ 3a. Et medlem, der efter bestyrelsens kendskab modarbejder foreningens interesser eller ikke

respekterer gældende lovgivning angående behandling og indlevering af oldsager, kan udelukkes af foreningen. Hvis medlemmet ønsker det, skal udelukkelsen godkendes på næstkommende generalforsamling.

§ 4. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der holdes hvert år inden den 31. maj.

Generalforsamlingen, der indvarsles skriftligt til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel, er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

§ 5. På generalforsamlingen foretages:

       1.   Valg af dirigent

       2.   Valg af referent

       3.   Aflæggelse af beretning      

4.   Aflæggelse af regnskab.

5.   Valg af bestyrelse, 2 suppleanter og revisor.

6.   Fremlæggelse af planer for det kommende år.

7.   Behandling af forslag fra medlemmerne. Forslagene må være formanden i hænde senest otte  

     dage inden generalforsamlingen holdes.

8.   Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

9.   Vedtægtsændring.

10. Eventuelt.

§ 6. Bestyrelsen, der består af syv medlemmer, vælges for to år af gangen. Efter første års forløb afgår 3 medlemmer efter lodtrækning og derefter skiftevis fire og tre medlemmer hvert år.

Bestyrelsen vælges under rimelig hensyntagen til en jævn geografisk fordeling over landsdelen. Genvalg kan finde sted.

§ 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den vælger formand, næstformand og kasserer.
I regnskabsmæssig anliggende forpligtes foreningen af kassereren, idet dog medlemmers ansvar er begrænset til det årlige kontingent.

I alle andre anliggender tegnes foreningen af formanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er mødt. Alle beslutninger indføres i en protokol.

§ 8. Æresmedlemsskab:

Bestyrelsen kan efter eget skøn udnævne æresmedlemmer blandt foreningens medlemmer.

Forslag om udnævnelse kan også stilles på den ordinære generalforsamling, hvorefter det vil være op til bestyrelsen at foretage den praktiske udnævnelse.

Æresmedlem kan den blive, som har udført et stort, uselvisk arbejde i foreningen.

Æresmedlemmet opnår uvisnelig hæder, modtager æresbevisning og bliver kontingentfri.

Udnævnelsen foretages så vidt muligt på generalforsamlingen.

§ 9. Regnskabet går fra 1. april til 31. marts.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsens flertal finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af foreningens medlemmer skriftligt over for formanden udtrykker ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som den ordinære.

§ 11. Foreningens opløsning kan kun ske ved vedtagelse på en generalforsamling. Der kræves dertil, at mindst 80% af de fremmødte stemmer herfor.

Foreningens eventuelle formue tilfalder i så tilfælde Haderslev Museum.

Således vedtaget på generalforsamlingen i Tinglev den 8. april 1967.

Vedtægtsændring (§ 8: Æresmedlemsskab) vedtaget på generalforsamlingen på Tønder Museum 24. april 1993.

Vedtægtsændring (§ 11) vedtaget på generalforsamlingen i Emmerlev Klev den 19. maj 2001.

Vedtægtsændring (§ 2 ) vedtaget på generalforsamlingen i Haderslev d. 9. maj 2015.

Ny vedtægt ( § 3a.) vedtaget på generalforsamlingen i Haderslev d. 9. maj 2015

Vedtægtsændring (§ 5) vedtaget på generalforsamlingen i "Hjemsted - Danernes Verden" 2018

Joomla Template - by Joomlage.com